BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/02/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
02
20
/
02
19
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12   1   1   1             1     1               1   1     1       1           1     1               1             00
01 19   1             1   2       1               1 1   1   1     1     1     1     1         1   1   1       2     1 01
02 18       1 1 2 1 1 1     1       1     1 1   1   1       1         1       1                     1         1       02
03 17   1                       2 1   1 1 1           1       1     1     1     1                   1     1 2     1   03
04 20     1         1     1 1 2   1 1 1     1           1 1       2       1   1   1     1       1               1     04
05 18 1   1 1     1 2               1           1             1     2   1     1             1   1         1 1     1   05
06 12 1     1       1     1       1                                 1 1         1           1     1         1   1     06
07 10                         1                           1           2     1   1     1             1     1   1       07
08 19     1       2               1           1           1 1   1 1 1           1     2 1   1   1     1       2       08
09 12   1 1                     1       1           1 1             2     1           1                         2     09
10 15 1           1               1     1     1       2                   1       1   1   2 2                   1     10
11 19   1               1   1         1         1 1   1 1   1         1   1 1 1 1                     1 1 1   1     1 11
12 16   1   1     1   1   1   1                 1 1   2                 1   1                       1   1       1   1 12
13 12   1       1       1   1                                               1     1   1   2   1                 1 1   13
14 20   2                         1               1       3       1       1     1 1         1 2     1         2   2 1 14
15 18   1   2       1   2 1       2     1   1   1           1     1     1                           1     1     1     15
16 11               1               1           1         1           1     1   1           1       1         1 1     16
17 17 1                   1 1         1     1   1 1   1 1         1         1 1     1 1         1 1               1   17
18 9                       1                 1           1   1 1             1                 1           1   1     18
19 8     1     2               1               1   1                       1                                     1   19
20 17       1 1       1                   1     1 1                   1         2 2 1   1     2         1     1       20
21 18             1     1               1     1 1   1   3       1       2 1             1         1   2 1             21
22 16         1   1 1               1   1     1     1 1   1 1       1                   1   1   1     1           1   22
23 16 1 1     2                   1 1   1                         1     1     1     1       1   1         2     1     23
24 12         1               1           2 1                         1       1               1       1 1 2           24
25 12         1 1 1   1 1 1     1   1         1             1                                       1         1       25
26 15       1           1   1               2     1 1 1   1             1       1         3           1               26
27 12 1           1     1         1     1     1       1                             1               1     1 1     1   27
28 16   1   1                   1                 1       1   2     1   2 1                   1 1         1   1 1     28
29 19     2     1       1     1     1     1   1 1       2       1     1                 1       1   1 1 1   1         29
30 13 1 1           2           1   1             1     1                 1   1     1                   1     1       30
31 10         1               1           1                     2                                 2     2           1 31
32 16               1     1   1 1           1     1 2         1           1           2   1         1     1   1       32
33 19   1       1           1   1     1     2   1   1           1         1       3           2         2         1   33
34 10   1                         1           1 1               1   1 1     1 1                   1                   34
35 14     1   1 1     1         2         1 1   1 1   1                                           2         1         35
36 14             1         1         1             1     1 1 1     1         1       1       1     1 1       1       36
37 21 1           3         1               1                 1 1 1   1   2 1     1   1   1 1 1     1     1     1     37
38 14 1   1 1       1   1       2         1                   1       2   1 1   1                                     38
39 12           2     1                     1         1     1     2             1   1                   1           1 39
40 11               1             1   1   1           1         1           1                     1   1           1 1 40
41 13 1     1           1     1     1       1       1                   1                 1   1   1       1     1     41
42 16 1 1 1         1 1               2       1       1             1   1             1 1   1       1 1               42
43 13 1                   1     1       1     1   1   1     2             1                         2   1             43
44 14     1             1             2           1 1         1 1         1       1                 1 1           1 1 44
45 10     1                                 2 1   1     1               1         1 1                               1 45
46 12   1                               1 1       1 1 1                 1     1         1         1     1   1         46
47 16               1                   2 1 1     1               1       1     1           1         1   1 3   1     47
48 17 1                 1   1       1   1               1   1             1   1   2   1   1           1   2         1 48
49 17         2                   1       1   1       1     1   1       1 2   1 1       1     1               1   1   49
50 24       1   1   1 2   1   1       1 1   2 1 1         3                 1     1 1 1 1     1 1   1                 50
51 16 1   1   1             1         1 1     1       1       2 1           1               1     1   1 1             51
52 18     1 1 1         1 1                               1 1     1         1   1             1           1 1 2 1   2 52
53 18         1   1   1 1     1 1       1   1   1             1   1   1 1             2 1 1   1                       53
54 13 1   1         1 2     1           1           1     1 2                         1       1                       54
55 15     1 1           1 1   1       1               1 2     1   1 1           1     1                             1 55
56 17         1       1       1           1           1 1 1     1           2 1   1             2       1 1       1   56
57 13 1       1                   1       2 1         1 1       1                       1   1   1                   1 57
58 11   1       1           2                                                                       1   2   1   2 1   58
59 11 1           1                                   1                     1 1   1 1             1 1 1     1         59
60 16       1   1       1 1 1       1   1             1   1         1 1       1       1         2       1             60
61 11 2   1             1                       1               1       1   1       1             1   1               61
62 24             1 1   1           1     1         1 1 1   2 1 1 2         1 1     2       1   1   1           2 1   62
63 19         1   1               1               1           2     1       2         1 2 1 1     1             2 2   63
64 12       1       1     1   1   1             1 1                         1       2           1     1               64
65 6                           1         1               1                                   1           1   1       65
66 16         2 2 1 1 1     1         1                   1           1   1         1     1 1                   1     66
67 11             1           1 1 1                 1     1           1             1       1       1       1         67
68 12             1   3             1               1                     1 1           1   1           1 1           68
69 4                         1     1                               1                     1                           69
70 16                   1           1 1 1 1 1         1     1 1     1               1   1 1 1                       2 70
71 17     1 1               1 1 1     1                   1 1   1   1   1                 1 1 1   1 1   1             71
72 16                     1         1       3 1 1 1     1       1           1   1 1             1     1     1         72
73 21       1       1     1 1 1     2 1 1               2                 1 1   1   1 1     1           1 2       1   73
74 13   1         1             1   1 1 1                                       1 1           1 2           1 1       74
75 16 1   1             1       1 1 1   1 1         2           1       1                 1                       3   75
76 17   1     1   1     1         1           1             1 1   1 1     1     1 1       1       1               1 1 76
77 25 2     1   2     2 1 1   1   1   1           1   1       1     1 2       1 1       1 1         1     1       1   77
78 13         1               1                         1 1                             1 1   1 1     1   1 3         78
79 16     1     1 1     1 1     1 2             1               2   1     1           1   1   1                       79
80 26         1 1 1 1 1   1 1       1 1         1 1       1 1       1   1     1   1 1   2                   3 2     1 80
81 17             1 1 1   1               1       1                                   1       1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   81
82 13     2 1                           1       2       1             3 1         1     1                             82
83 16   2           1   1       1 1   1   1     1                 2 1         1           1 1     1                   83
84 16   1   1             1   1   1   1 1                 1             1   1 1   2 1   1                           1 84
85 23 1 1       1       1   1 1   1       1   1           1 2 2 1     1   2     3     1               1               85
86 13                       1 1     1   1     1 1             1   1           1 1                 1                 2 86
87 9       1 1                     1         1                   1   1             1             1                 1 87
88 20           1   1     2 1   1     2 1   1 1         1                         1 1           1 2   2           1   88
89 17         2     1           1     1 1           1               1               1   1 1     2       1 1     2     89
90 12   1                       1             1   1         1                 1 1     1             1               3 90
91 22   1 1     1             1       1   2     1 1 1         1 1 3                     1   1 1   3             1     91
92 10   1 1   1           1                         1   1                     1         1                         1 1 92
93 19       1   1     1   1 1   1               1 1 2               1         1 1     2 1 1 1               1         93
94 16 1     1         2       1             1 2             1   1 1 1   2   1                       1                 94
95 14       1 1 1     1     1                 1   1           2       1 1           1         1         1             95
96 13       1             1               1   1   1         1         1             1     2 1   1       1             96
97 15 3               1       1     1               1           1   1   1         1           1       1     1 1       97
98 14     2       1     1   1     1 1         1         1         1     1                         1           2       98
99 13     1     1   1       1   1         1             1       1                   1       1   1     1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
02
20
/
02
19
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
Ngày
/
Tháng