BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
Ngày
/
Tháng
00 15             1 1         3                   1 1           1   1   1         1     1         1           1         1   00
01 6                 1         1               1   1                                                           1     1     01
02 14 1           1           2     2             1     1 1             1   2                             1     1           02
03 12                             1 1   1 1 1     1                   1   1   1                 1 1                     1   03
04 12                 1               2 1                   1     2                         1   1           1       1     1 04
05 15     1           1 2                 1               1   1   1               1   1         1         1 1 1 1           05
06 13           2                 1             1         1             1 1             1           1           1   1     2 06
07 8         1             1           1               1     1     2                                   1                   07
08 11             1                   2                       2           1               1 1         2       1             08
09 9   1 1             1     1                         1                       1   1             1           1             09
10 11                   1                       1 1                         1 1         1 1 1   1         1               1 10
11 11     2   1                                           1     1 1           1                       1           1 1 1     11
12 14 1 1         1             1 1   1     1         1 1             1     1                               1   2           12
13 10               1         1         1 2 1       1     1           1               1                                     13
14 5               1                 1     1                                                                   1         1 14
15 9       1                           1 1     2 1       1                                   1                       1     15
16 11                       1     1             1           1   2   1                             1   1   1       1         16
17 12             1   1               1           1   1                 1 1                       1 2         1   1         17
18 7                     1                 1       1                   1       1                 1           1             18
19 6             1                           1               1   1 1                                               1       19
20 12   1   2                               1               1                         1 1   2     1               2         20
21 11   1 1     1   1 1       1                       1     1                 1                                   2         21
22 13               1                 1 1 1           1                       1       1 1                 1 1 1     1   1   22
23 12       1       2                                                 1   1         1 1 1 3                   1             23
24 11           1 1     1         1 1               1     1                       1                       1       1 1       24
25 6       1                                                                             1 1   1                   1   1   25
26 9           1                             1                 1       1 2                           1     1             1 26
27 8   2         1                 1           1                                         1 1       1                       27
28 8                                         2     1                 1   1                 1 1                 1           28
29 12                             1         1                 1         1   2         1 1     1       1       1           1 29
30 8     1           1                             1               1       1                   1     1               1     30
31 10             1       1                             2                   1             1   1           1 1     1         31
32 15   1   2 1             1       1     1             1 1         1 1                                   1 1       1     1 32
33 8       1       1               1                       2                 1       2                                     33
34 12         1     1       1       1               1       1             1       1   1         1 1             1           34
35 15   1 1 1 2 1           1             1       1       1                         1         1         1         1   1     35
36 5                       1   1                             1                                 2                           36
37 12     1         1         1       1   1       1                                 1       2 1       1               1     37
38 14                     1     3       1         1 1             1       1   1   1     1     1                         1   38
39 13           1                 1   1     1 2               1 1           1     1                           1   1     1   39
40 9     1               1                                       1   1         1   1     1             1               1   40
41 15         1       1     2           1             1         1 1               1       1 1     1 1 1 1                   41
42 13           2                   1   1     1 1       1   2   1   2                                                   1   42
43 6                     1   1             1     1                                                       1               1 43
44 9       1           1         1         1   1     1         1                             1                     1       44
45 12       1     1         1 1             1     1   1                     1   2                 1     1                   45
46 10   1         1           1         1   1                                   4                                     1     46
47 14 1       3       1                                   1           1     1                 1     1 1     1   1     1     47
48 9 1     1             1     1 1                                                             1           1     1   1     48
49 11         1           1       1               1   1                 1         1                     1         1   1 1   49
50 13     1       1 1       1   2                 1 1           1                   1 1           1               1         50
51 11     1                         1   1       1           2               1                           1         1   1 1   51
52 13                           1 1                               1         1 1     1     1   1 1       2 1           1     52
53 17       1           1 2               1 1             1   2 1 1   1   1                     1     1   1     1           53
54 13         2   1             1     1     2                           1 1       1     1                       1         1 54
55 13         1   1 1                   1               1 1                 1       1               1   1     2 1           55
56 7   1       1                                   1                                                   1     1         2   56
57 9         1             1         1               1     1           1                             2       1             57
58 16     1       1     2 1     2 1 1     2             2   1                                             2                 58
59 10 1   1   1 1 1       1   1       1                                   1                                         1       59
60 4               1   1 1                                                               1                                 60
61 14                     1   1 1             1   1     1 1               1   1   1               1         1         1   1 61
62 17                   1   1                 1 1                           1 1 1       1   1 1     2       1   3       1   62
63 6                     1               1                 1     1         1     1                                         63
64 6       1                                                                               1       1 1   1         1       64
65 10                               1   1           1           1       2               1           1   1           1       65
66 13 1         2                             1 1         1                     1       1   2 1       2                     66
67 13 1         1   1 1 2                     1 1                               1 2             1                   1       67
68 13                 1     3                 1   1                           2       1 1   1   1 1                         68
69 11 2 1             1                   1           1         1                     1                 1             1 1   69
70 11       1 1                 1         1             1           1                   1               1   1     1     1   70
71 7 1                             1                   1                     1       1 1     1                             71
72 10                               1                   1       2 1             1 1 1             1 1                       72
73 10   1 1         1   1     1         1   1                         1                           2                         73
74 11   1     1                 1           1                         1 1         1                       1 1         1 1   74
75 7 1                               1             1       1                       1                   1 1                 75
76 4           1                         1                       1                     1                                   76
77 12   1         1   1                       1   1 1   1     1                           1             1         1 1       77
78 7               1 1               1                                 1 1   1                                     1       78
79 15 1     1           1 1 1                     1     1         1 1 1                   1     1       1       1       1   79
80 11                 1             1         1   1   2 1   1       1               1                                     1 80
81 15       1       1         2     1     1     1         1     1   1           1   1 1       1             1               81
82 12   1             1         1 1                           1   1       1         1         1     1         1         1   82
83 12   1                   1                         2               1           1     1 1   1             1             2 83
84 10                 1                       1       1     1   1               1       1 1                       1       1 84
85 9                                           1             1     1         1 1         1     1     1 1                   85
86 14 1   1                   1   1   1       1                       1 1     1       2   1         1         1             86
87 9 1   1                                         1     1           1 1     1     1                                     1 87
88 6               1                               1               1   1                     1               1             88
89 14     1                       2 1           1     2       1       1       1                   1       1         1 1     89
90 9                     1                   1                                     2         1     1     1         2       90
91 7                                         1                   1   1           1 1       2                               91
92 16 1         1         2           1             1 1             2     2 1         1             1       1             1 92
93 12                 1 1           1     1     1         1   1   1         1                                         2   1 93
94 7 1     1               1                               1                                   2               1           94
95 10           1                 2                                   1 1           1                 1     2 1             95
96 13   2 1     1 1     1             1 1                     1   1             1                 1 1                       96
97 5                   1                                     1                 1 1   1                                     97
98 7 1               1                 2   1   1   1                                                                       98
99 8 1                         1       1                 1   1 1   1                               1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
Ngày
/
Tháng