BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/02/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
Ngày
/
Tháng
00 13   1     1                 1 1     1                 1           1       2     1                         1     1     1 00
01 9 1 1                 1           1         1       1                     1       1                             1       01
02 11 1 1 1       1                       1 1                       1         1                         1     1       1     02
03 15                       5                                 1   1         1                 1             1   2     1 1 1 03
04 11   1         1     3                 1           1   1       1                                           1         1   04
05 5             1                                           1                                 1 1             1           05
06 10       1               1       1                                 1       1         1       1 1   1 1                   06
07 11       1 1                   1       1               1                 1             1     1       1               1 1 07
08 5           1   1                   1             1                                                               1     08
09 6                       1       1           1                                                   1                   1 1 09
10 10 1       1   1                         1 1     1   1                               1 1         1                       10
11 13                     1   1             1 1     1               1 1                   3             2                 1 11
12 16 1   1 1 1       1                           1           1 1 2                   1 1           1 1         1 1         12
13 4                               1   1   1                                   1                                           13
14 15               1         1         1         1 1   1   1 1 2         1 1   1                 1         1               14
15 8                     1     1                         1                       1           1               1     1 1     15
16 9     1                     1                                                 1 1           1 2       1             1   16
17 9   1                                                   1       1               1       1     1   1     1     1         17
18 11   2         1     1 1         1 1                                             1   1                             1   1 18
19 14       1     2                         1                       1   1       2   1 1     1 1                         2   19
20 8 1                     1                         1                 1 1         1                                 1 1   20
21 7   1           1         1                               1                 1       1             1                     21
22 11           1         2         1 1 1               1           1               2                     1                 22
23 13   1 1         2 1           1 1           1 1   1     1                                               1           1   23
24 9             1   1                 1                 1 1   1                       1               1 1                 24
25 10 1                 1     1                   1 1         1                 1           1           1     1             25
26 11     1           1 1           1               1   1                     1           1   1 1                 1         26
27 12 1     1   2     1   1       1               1                   1           1                       1     1           27
28 6   1           1                   1                     1             1                                 1             28
29 4               1                                       1   1                         1                                 29
30 7                                               1   1 1 1     1 1                                             1         30
31 4       1 1                       1                                           1                                         31
32 13                 1 1                     2 1     2     1     1     1               1                   1           1   32
33 12 1               1           1         1 1   1                     1                 1     1     1           1       1 33
34 6                       1         1             1                       1     1                                     1   34
35 14             2 1         1     1   1             1       1   1       1 1                             1         1   1   35
36 10 1                                 1   1         1         1                     1               1         1 1       1 36
37 16         1         1     1 1               1     1 1   1             2 1               1           1 1     1         1 37
38 9                 1 1   1           1                                             1                   1         1 1   1 38
39 12     1         1     2   2                                 1             1 2       1                     1             39
40 11               1     1     1 1               2 1         1                   1                           1           1 40
41 3                           1                         1                 1                                               41
42 13 1   1         1 1       1 1 1     1 1 1                 1             1 1                                             42
43 9                       1             1   1                 1     1     1   1                             1 1           43
44 8 1                         1         1             1         1                           1 1             1             44
45 9                     1               1                     1                         1 1       1     2             1   45
46 11                         1             1             1             1           1   1   1       1       1     1     1   46
47 14         1           1   1       2 1       1                 1 1 1     1                       1   1     1             47
48 8             2       1                                       1             1 1 1                     1                 48
49 11   1   1                 1                         1 1           1 1 1       1         1                         1     49
50 9       1 1 1               1                                     1       1                 1               1   1       50
51 7     1   1           1                                         1             1   2                                     51
52 14         1         1       1   1     1   3                   1     1   1               1                   1       1   52
53 17   1           1       2       1     1               1           1   1                   2     1       1 1   1 2       53
54 9                     1                               1             1       2         1 1 1                           1 54
55 10     1                                   1 1 1 1     1         1                             1             1   1       55
56 13 1   2                     1 1                         1         1 1       1       1   1     1   1                     56
57 15                 1       1           1             1 1                               1   1 1 1 1 1 1   2 1             57
58 12     1       1   1     1     1             1       1   2           1     1                       1                     58
59 4                                       1 1                                               1                       1     59
60 10 1   1           1                                 1                     1               2 2                     1     60
61 12         1                             1   1         1           1 1   1               1   1 1   1     1               61
62 13 1   1 1                       1 1       1                   1           1     1 1           1     1             1     62
63 10       1                         1               1 1   1           1           2 1               1                     63
64 10           1     2         1               1                                           1     1   1     1     1         64
65 14       2                               2   1 1             1                     1 2                   1 1 1 1         65
66 12   2         1   1                     1   1           1 1           1                     2         1                 66
67 12           1                     1               1   1     1     1   1       1         1             1         1 1     67
68 10           2             1                     1   1         1 1       2                                             1 68
69 11           1           1   1 1   1                                 1         1     1   2   1                           69
70 11     1                         1           1   1     1   1     1         2         1       1                           70
71 7         1                                         1           1     1                         1             1 1       71
72 9       1     1 1               1               1           2                 1                           1             72
73 16         1                             1         1       1 1 1       1     1     1     1     1     1 1 1   1     1     73
74 13 1       1         1     1     1                   1             1   1   1                   1         1         1   1 74
75 13     1   1 1                               1 1 1                     1 1   1     2             1                   1   75
76 10       1   1       1     1 1                                 1     1                 1           2                     76
77 8         1       1           2   1                                           1           1       1                     77
78 16       1 1         2         1             1 2 1               1     1             1     1       1       1           1 78
79 13   1   1           1 1                   1   1   1     1           1                 1 1                   1   1       79
80 10       1       1                   1 1   1                     1   1                                 1     1   1       80
81 15               1             1 1                 1           1                 2   1 1 1 2             1     2         81
82 8                                     1                 1   1   1                     1                       2   1     82
83 13 1   1             2             1 1     1     1           1                                 1 1 1 1                   83
84 13               1             2           1               1       1   1         1 1                 1 1 1       1       84
85 10               1   1         1   1       1           1     1       1                         1 1                       85
86 6   1             1                     1         1 1                                                                 1 86
87 11 1                   1                                           1         1                 1 2       2     1 1       87
88 10           2                   1 1                 1         1   1                       1   1     1                   88
89 12 1           1 1           2         1     1 1 1                                                         1 1 1         89
90 14       1   1                   1         1             1       1 1 1     1   1             1       1           1     1 90
91 10                                                 2           1                   2   1               3             1   91
92 13   1 1       2       1 1   1 1         1               1             1     1                                     1     92
93 9                                   1 1     1 1 1                         1     1                   1         1         93
94 15         1                       1 1   1   1 2   1   1         1             1   1   2                               1 94
95 15           1     1     2   1       1           1                             2 1 1 1       1   1               1       95
96 10           1                         1                 1 1     1       1           1                       1   1 1     96
97 14   1       1             1     1 1   2                     1     1   1   1                     1   1       1           97
98 11                                     1                   2           1     1 1           1     2         1       1     98
99 7                         1       1 1                     1             1                         1                 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
Ngày
/
Tháng