BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/02/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
Ngày
/
Tháng
00 5                 1                       1             1       1     1                                                 00
01 14     1                         1       1       2       1 1     1 1 1   1               1                     2         01
02 12           1   1   1 1 1     1             1 1         1                     1     1         1                         02
03 10                       1       1     1       1         1                   2     1     1         1                     03
04 9         2           1   1                 1                 1       1   1             1                               04
05 13           1         1   1   1   1 1     1 1                                 1   1               1           2         05
06 13       1       1 2           1   2             1               1           1         2                             1   06
07 8       1             1     1                                     1                 1                 1     1         1 07
08 10               1       1         1 1   1                 1           1                             1   2               08
09 6                 1 1             1   1   2                                                                             09
10 9               1   1                         1         2     1                               1     1           1       10
11 10                         1                                     1   1             1     1     1 2             1 1       11
12 8         1 1 1 1                                     1           1                               1           1         12
13 7           1                           1               1                 1       1                     1         1     13
14 17   3 1                             1 1     1                   1     1     1 1                   1 1   1   1     1 1   14
15 11           1           1         1           1   1             1   1       1 1                 2                       15
16 11   1                   1                       1                   1     1     1     1       2                 2       16
17 9       1 1                                                                                 1   1         1 1   1   1 1 17
18 8       1                 1                           1     1                       1             1 1 1                 18
19 8       1                 1                             1 1                       1   1                       1     1   19
20 12         2                   1           1           1   1       1           1     1   1                         1   1 20
21 11                 2 1 1   1           1                                   2     1     1                               1 21
22 11                       1       1 1   1     1   1         1                                           1   2           1 22
23 7           1                       1 1   1 1                     1                                 1                   23
24 13   1           1     1             1   1           1       1           2               1   2                 1         24
25 14 1     1     1             1                                   1         1     1 1   1   1 1 1               1 1       25
26 12                               2     2   1   1             1     1           1                     1             1 1   26
27 13             1     1 1             1   1             1 1       1 1 1   1                       1                 1     27
28 6                         1 1 1                                     1                     2                             28
29 7       1                                 1 1                   1       1                                     1   1     29
30 13 1   1         1 1 1                     2     1                       1     1     1                     1       1     30
31 7 1                                       1       1       2       1   1                                                 31
32 10                           1                             1 2   1     1     1                 1 1   1                   32
33 11       1   1                   1   1           1   1   1                                         1   1   1           1 33
34 10 1   1             1         1         1     1     1                 1           1                       1             34
35 10                               1       1                                 1       2     1   1         1     1 1         35
36 12     1         1         1   2 1               1                                     1           1             1   1 1 36
37 2                                         1       1                                                                     37
38 10     1   1                 1 1                 2                 1         1       1                       1           38
39 11   1 2         1   1   2   1                                     1           1                     1                   39
40 14 1               1                   1 1 1               1   1 1           1   1           1           2   1           40
41 10                     1       1   1 1   1           1   1                             1   1             1               41
42 6   2     1               1                                                                                   1     1   42
43 10       1     1             1                     1     1             1           1           1         1 1             43
44 10                         1           1       1 1                           1             2                 1     1 1   44
45 8                                       1         1       1                 1   1           1               1         1 45
46 11     1                   1                   1             2             2   1       1 1                         1     46
47 14 1   1               1         1                 1           2     1   1       2 1   1                             1   47
48 6         1                       1                                 1       1                 1       1                 48
49 9 1 1         1                                   1             1 1                       1 1       1                   49
50 13                       1     1     1       1 1 1   2                           1   1   1             1 1               50
51 14   2   1                   1       1     1       1         1                       1     1 1         1 1           1   51
52 9 1             1                     1 1       1                         1       1                             2       52
53 12       1     1   2                                             1             1 1   1     1 1     1         1           53
54 16     1           3       1     1         1           1                 1         1 1     1     1 1             1   1   54
55 6       2                           1                       1             1         1                                   55
56 8                                   1       1 1   1                                     2           2                   56
57 17 1       1             1     1 1 1 1 1     1       1 1                 1 1           1                     1     1 1   57
58 8 1             1           1                             1           1           1                 1     1             58
59 15                       1         1           1             1       2 1 1             1   1             1   2     1   1 59
60 7         1         1             1                   1                                     1     1 1                   60
61 14                 1                     2             1   1     1   1                   2         1     1 1           2 61
62 10   2           1   1     1 1   1       1                 1         1                                                   62
63 6         1                                           1   1             1 1                 1                           63
64 9         1           1     1             1   1                   1               1         1               1           64
65 10 1           1                                   1 1             2       1       1   1       1                         65
66 11 1   1             1     1   2                                             1       1 1           1         1           66
67 6                                                             2                 1         1 1                     1     67
68 10     1       1                       1     1     2             1                                   1 1     1           68
69 10             1       1                     1       1             1             1   1               1     1         1   69
70 17   1         2 1   1     1           1                       1 1       1 1 1 1             1 1     1     1             70
71 9                                     1               1       1                         1       2   1     1   1         71
72 12     1         1     1       1       1     1         1       1     1                         1 1                 1     72
73 8                     2           1                     1                   1                   1 2                     73
74 6                                                     1                       2           1       1   1                 74
75 10       1   1               1                             1       1             1     1                     1   1 1     75
76 16       1       1   1       1   1   1   1             1                       1           1   1   1         1 1       2 76
77 12 1   1                 1 1       1         1                             2 1           1             1               1 77
78 12 2     1   2 1 1           1                               1         1                                   2             78
79 14     1 1   1 2       1     1       1     1         1                           2 1     1                               79
80 16           1               1   1                     1     1 1     2 1             2 2         1       1         1     80
81 17   1     1 1         1 4 1             1   1 1               1       1 2                                       1       81
82 13                                 1             1 2       1                                   1 3 1   1     1       1   82
83 13 1       1                   1                   1     1         1     1     1 1       1 1       1             1       83
84 9   1   1     1                                   1           1     1                                 1       1     1   84
85 9   1 1         1                                 1   1             1   1                                 1   1         85
86 14         2 1 3     1   1       1     1             1   1     1                                         1               86
87 8                                 1     1 1                                   1                         1       1   1 1 87
88 18 1                               1 1           1           2 2 1     3             1 1       2         1             1 88
89 7                                                   4       1                           1                         1     89
90 9         1       2                             1   1                 1     1 1                                     1   90
91 12           1       1 1             1       1         1   1   2                 1   1           1                       91
92 8               1         1                   1 1     1         1   1                                           1       92
93 12           1       2       1   1                                                           1 1         2 1     1 1     93
94 11 1               1         1                             1 1         1   1     1                     1       1   1     94
95 10     1               1             1               2                   1       1         1           1       1         95
96 5                                 1   1 1                                           1           1                       96
97 10           1       1                         2             2                 1                       2             1   97
98 15           1           1     1 1           1                           1   1             1 1 1       1   2     2       98
99 21   1             1           1 1           1 2 1 1   1 3         1         1     1       1 1       1                 2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
Ngày
/
Tháng