BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/02/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
Ngày
/
Tháng
00 15 1   1     1                               2     1   1 1   1   1                           1     1   1       1   1     00
01 22           1   1 1     1         1 1 2 1   1 1       1               1     2         1 2       1 1 1   1               01
02 12 2       1 1             1                       1           1       1         1           1             1         1   02
03 17       1           1     1 2 1       1                   1   1                         1   1         2 1         1 1 1 03
04 20     2 1 1   1 2                   1           1       1               1         1       1       1 1 1 1 2 1           04
05 16                 1         1 1 1           2           1   1                 1       1     2 2     1   1               05
06 12                   1       1     1       1           1       1               1   1   2             1 1                 06
07 19     1       1     1 1   1         1                     1           1     1 1           2   1       2     1 1   1   1 07
08 12             1 1   1 2                   1                   1       1               1   1                 2           08
09 15           1         1         1     1 1                 2     1       1     1   2 1       1                   1       09
10 12                     1                           1               2     1       1 1   1         1           1 1 1       10
11 15   1   1           1                 1       1       1   1   1               1 1 1           1         1   1         1 11
12 16     1           1       1                       1 1       1 1       2       1     1 1           1     2             1 12
13 17 1 1                 1 1     1     1   1 1   1   1   1                       2                 1         1   1 1       13
14 16             3 1   1   2 1   2           1 1           1                                 1     1         1             14
15 21   2     1     1 1       1             1 1 1                             1 1       1 2 1 1       1 1 1           1   1 15
16 16             1     1     1     1     1         1   2         1                           1 3     1 1               1   16
17 14       1 1     1     1       1   1           2     1     1 1 1                 1                           1           17
18 11             1             1     1       1 1                 1         1           1     2                         1   18
19 21 2         1                 1       2   2 1 1 1 1   1       1                 1       1 1                 1   1     2 19
20 14                   2   2                     1           1   1 1     1     1           1         1   1             1   20
21 14   1       1     2                   1           2     1                 1 1   1     1               1         1       21
22 16           1 1               1           1   1       1   1               2     1   1 1     1 1           1         1   22
23 10               1 1                                                   1 1                   1     1 1     1   1 1       23
24 14     1   1             1       1   1   1             1       1           1     1               1           1         2 24
25 15 1 1                     1                           1 1         1 1     2         1   1     1           2           1 25
26 14   1     2 1 1   1 1                           1   1               1       1             1     1                 1     26
27 18   1                     1 1 1         2               1 1 2     2         1     1               1 1 1               1 27
28 17             1   2     1                   1 1 1           1 1               2 1   2   1 1           1                 28
29 12 1 1 1                   1 1     1                                         1 1                 1   1   1           1   29
30 19                                 1       1   1 1 2       1   1     1   2         1   1 1         1   2               2 30
31 18     1                                 1   1       1               2           1         1     1   1     1     3 2   2 31
32 14     1   1 2         2   1     2                       1         1 1                                 1     1           32
33 22 1     1 2 1           2     1   1     1 1     1     1               1     1 1       1         1       2     1     1   33
34 11                                                     1       1 1   1 1                     1       1 2   1           1 34
35 20 1       1                 1       1 1 2             1   1       1   1         1 1     1   1                 3   1 1   35
36 19       1   1 1       1 1 1       1       2           1       1         2         1     1 1     1   1 1                 36
37 15         1     1     1 1 1                     1 1                       2   1       1                 1 1   1       1 37
38 9   1               1                 1           1             1   1                               1   1       1       38
39 12 2       1     2   1                                             1   1           1   1           2                     39
40 11       1                     1         1                                 1   2     1   1                 1 1         1 40
41 18   1 1   1 1     1     1         1 1       1         1   1 1             1               1 1       1           1 1     41
42 19       2         1   1   1           1 1       1 1     1   1             1   1   1                 1           1 1 2   42
43 11                         2                   1 1   1               1               1       1   1           1   1       43
44 14   1   2   1             1   1   1         1               1   1                           1       1       1   1       44
45 14         2       1             1           2       1                   1   1             1         1         2       1 45
46 13           1     1         1   1     1             1         1             1   1 1 1                     1 1           46
47 21         1     1   1       3                     1   1 1 3           1   1                   2         1       1 1 2   47
48 10   1                 1                   1     1                               1       1           1     1 1   1       48
49 17                 1 1   1     1 1   1     1       1 1       1         1   1         1         2     2                   49
50 19 1   1 1 2   3       1 1 1               1 1       2       1       1                                         1       1 50
51 19       1                       1 3   1     2   1   1           2       1     1       1 1 1             1   1           51
52 21   1         1 1   1   1   1   1     1       1 1 2     2           1 1   1   2     1                     1             52
53 18   1 1   1     1 1   2 1               1         1         1   1   1                                   1 1 1       2   53
54 21           1 1       1 1         1 2                 1 2             2           1 1       1   1 1   1   2     1       54
55 24   1 1 1       1   1 1         2 1   1   1   1 1         1     1 1   1                 3     1   1     1 1             55
56 15     1       1               1 1   2         4               1   1                   1                   2             56
57 15         1                             1     1 1 1 1   1     1               1     1         1       1     2 1         57
58 13 1                       1 1 1 2   1               1       2   1                                 1             1       58
59 18                         1 1   1         1 1 1     2       1     1     1       1       1   1   1 1           1     1   59
60 15 1 1         1       1               1   1       1               1                     1     2               1 1   1 1 60
61 11   1             1                     1             1     1                 1       1 1   1       1         1         61
62 20   1       1   2         1   1   1 1 1         2       1       2 2     1   1                   1                     1 62
63 15                     1       2   1 1     1   1   1     1     1     1       1               1 1               1         63
64 12     1                                                 2 1   1   1 1 1   2       1                                 1   64
65 11             1         1               1               1 2       1                   1       1               1   1     65
66 15 2     1     1                       1 1             1           1 1 1 1       1   1           1             1         66
67 18     1     1 1           1 1           1 1     1 1         1   1           1     2             2             1 1       67
68 13           1                     1 1       1       1     1 1                     1 1             1       1   1 1       68
69 13     1                                   1             1 1       2       1           1             1   1       1   1 1 69
70 15   1   1 1                     1         1                   1 1   1               1   1       1   1         1   2     70
71 18     1 1     1   1     1 1       1   1         1   1               1   2       1 1 1         1         1               71
72 19         3         1       1   1               1 1   2   1         1   2             2   1                 1       1   72
73 18     1 1           1 1       1         1     1     1 1     1     2                 1       1   1 1         1     1     73
74 18       1           1   1   1         1 1                     1     2     2     1 1         2 1     1               1   74
75 17   1       2     1           3   1   1               1 1 1                                             2         3     75
76 12   1           1   1         1     1                                 2 1   1           1       1         1             76
77 20 2 1 1 1           1     1   1                         1       2 1 1 1 1   1   2                           1   1       77
78 13     1       1         1   3       1         1       1                   1                       2               1     78
79 13 1 1                 1 1               1         1     1       1                       1   1 1     1   1               79
80 18 1     1     1   1         3   1   1 1     1 1     1 1       1         1                     1   1                     80
81 18                     1 1 1 1 1             2       1     1     1   1   1             1   2 1         1     1           81
82 14                 1                 1       1 1             1   1   1         2 1             1             2       1   82
83 22   1   1       2               1 1         1                 1     2   2 1           1   1   1 2     2   1     1       83
84 10     1 1     1   1                     1                         1         1   1               1                   1   84
85 20 1 1 1       1     3 1                           1       1     3     1       1   1       1   1         1           1   85
86 12     1         1   1                             1 1 1                     1   2   2                                 1 86
87 23               1               2 2 1 1   1 1   2   1 2     1 1                 1               1     1 1   2       1   87
88 15 1     2 1                   1     1 2   1                 1     2                       1     1                     1 88
89 13       1   1                     1     1       1                                   1 1           2     1       1 1 1   89
90 15                   1 1   1               1     1                             2 1         1     1 1   1 1     1   1     90
91 17 1   1 1   1   3       1         1           1           1   1   1   1     1       1         1                         91
92 13           1                 1         1                       1 1     1 1 1     1 2                         1     1   92
93 19 1         2       1 2     1   1 1 1 1         1           1             1 1   1 2                 1                   93
94 18     1   1     1 2       1                     1       1             1 1 1 1           1   1 1           1     1 1     94
95 22 1               1     1       1   1         2 1   1                 1 1   1           1 1   1 1 1     1     1   2   1 95
96 15                               1   3                           1           2   1 1 1 1             1         1 1 1     96
97 21     1     1     1     1   1     1       1 1     1 1       2   1   1     1       1   1   1       1   1           1     97
98 17   1           1 1             1       1               2 1 1             1 1 1         2 1           1           1     98
99 12 1                                     1           1           1   1             1         1 1   1     1 1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
Ngày
/
Tháng