BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/02/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9 1   1                   1                           1 1   1         1                               1               1 00
01 7         1   1         1 1                               1                       1                     1               01
02 6                               2   1                                   1   1           1                               02
03 10                     1     1   2   1       1         1                     1                             1         1   03
04 16   1                         1   1   1     1           1     1   1               2 1         1           2       1 1   04
05 7                                                                       1   1     1   1                 1 1       1     05
06 7     1   1     1 1               1                   1                               1                                 06
07 6     1   1       1                 1               1                                                           1       07
08 10                                         2   1       3       1       1                     1         1                 08
09 12               1   1 1                       1 1                           1   1           1       1   2           1   09
10 19       1       3                 1 1               1   2               1 1 1         1   1             1 2     1   1   10
11 11   1               1   1           2                       1             1               1       1       1       1     11
12 17   1 2 1         1   1 1   1   1     1       1                             1   1   1           1 1   1                 12
13 15         1     1   1       1       2   1           1   1             1             1 1       1     2                   13
14 6               1                                                                       1   1 2 1                       14
15 17 1 1   1 1       1                                         1         1 1   1           2       1 1 1       1 1     1   15
16 12           1     1 1               1       1       1     1                       2   1       2                         16
17 12             1               1     1           1       1                       1             1 1   1 1     1       1   17
18 12                                 1     2             1   1     1     1                       1     1             1 1 1 18
19 11           2         1           1             1 1                               1     1 1                   1 1       19
20 7         1 1     1   1                           1                           1                                   1     20
21 12 1   1   1   2       1                         2 1       1 1                                   1                       21
22 5         1                           1                       1         1 1                                             22
23 3                 1                                                             1           1                           23
24 9           1                 1 1                 1               1   1       1                   1 1                   24
25 13       2     1     1 2                       1                         1     1             1     1               1 1   25
26 9 1 1 1             1 1 1                                                       2                                 1     26
27 6 1                     1                                                                       2 1         1           27
28 10                         1 1 1       1 2   1                           1               1               1               28
29 12     1         1       1       1         1   1                     3               1                 1           1     29
30 11                     1       1                           1       1 1       1             1   1       1 1           1   30
31 9 1                     1                                     1             1 1           1   1           1   1         31
32 9         1               1           1           1 1                               1       1         1     1           32
33 9           1                 1                                     1     1                     1         1     3       33
34 8 1     1     1                           1   1             1         1                                               1 34
35 10 2               1 1         1                           1                   1     1                         1   1     35
36 5                             1       1 1                 1                               1                             36
37 13     1       1         1                 1             1     1   1   1 1               1                   1   1   1   37
38 19   1   1   1 1 2       1 1   1 1           1       1   1   1   1             1     1                       1   1       38
39 14                 1 1             1 1       1 1   1   1 1     1             1             1     1 1                     39
40 13               1         1       1               1           1 2   1             1       1           1         1   1   40
41 12           1       1   1     1           1             1                   1 1         1                   1 1       1 41
42 7                             1               1         1                 1   1               1         1               42
43 12             1                   2   1                           1 1     1 1               1 1     1 1                 43
44 11                 1         1   1     1     1 1                 1                               1         1           2 44
45 6       1   1               1     1                                                   2                                 45
46 12       1   1       1                       1     1         1       1 1       1                     1   1 1             46
47 8                                       1 1 1       1                           1       1   1                       1   47
48 10             1             1                         1 1   1     2           1           1                           1 48
49 12     1                               1         1 1 1 1   1         1       1     1             1                     1 49
50 12         1       1           1   1                 1 1     1           1       2                       1         1     50
51 8   1   2             1       1     1                             1 1                                                   51
52 7                           1         1   1                     1     1                     1               1           52
53 10 1                   1                         1         1 2   1         1               1                           1 53
54 8                     2                 1                         1       1                 1                   1 1     54
55 9       1                                       1           1     1           1       1     1     1         1           55
56 15   1 1 1                         1                 3     1                     1 1   1           1 1         1 1       56
57 13       1             1   1 1                 2                 1   1               1       1             1   2         57
58 9                                     1                   2                         1   1               1     2 1       58
59 10   1       1               1       1       1   1   1                               1               1             1     59
60 17   1 1     1               1 1                   2   1       3   1           1               1         1         2     60
61 7                                   1   1   1                 1                   1   1               1                 61
62 6 1                                   1                       1               1   1                         1           62
63 9         1 1         1         1               1       1 1             1 1                                             63
64 13               1           1   1           1       1             1   1 1         1 1             2         1           64
65 11   1 1     1     1                                   1     2               1                       1 1 1               65
66 11                         1     1 1   1             1         1       1   2                           1   1             66
67 4                 1   1                                   1                                               1             67
68 8             1         1                       2     1             1                     1         1                   68
69 11     1   1                                 1                 1   1     1     1                 2             2         69
70 13                                       1 1   1       1         1     1 1             1   1 1   1 1         1           70
71 11 2                         1       1         1           1     1         1                   1       1               1 71
72 5             1 1                                                                                             1 1   1   72
73 17           1       1     2 1   1 1     1 1     1             1       1             1   1         1           1       1 73
74 10 1         1       1                           1         1                 1       1   1                   1   1       74
75 7       1     1     1                           1                         1                   1     1                   75
76 13   1           1 1                   1 1             1     1   1       1     1                   1         1   1       76
77 14                     1 1 1       2       2 1 1                       1       1     1                             1 1   77
78 11     1   1   1 1       3                     1                           1                               1   1         78
79 12                               1                 1                 1                   2       1 2 1 1             1 1 79
80 5         1     1               1                 1                 1                                                   80
81 9   1             1                       1     1 1       1     1 1 1                                                   81
82 9         1                             1 1             1               1         1   1           1             1       82
83 13       1                 2   1 1         1       1                 1               1 1         1 1   1                 83
84 13 1 1       1     1 1     1   1               1             1           1       1       1                       1       84
85 13         1                 1   1       1         1 1 1                           1       1 1       1             1 1   85
86 21 1 1 1 1 1   2   1       2 1 1     1   2               1                       2                           1       1 1 86
87 12                                     1 1                       3       1       1 1             1   1     1       1     87
88 3   1                             1                             1                                                       88
89 13                           1 1           1   1         2         1       1       1       1 1           1   1           89
90 8   1                                     1         1   1       1     1                     1                         1 90
91 11 1                 1   1       1                                               1               1   1   2 1           1 91
92 19     1                 1 1         1   1 1 1     1         1 1       1   1         1 1   2 2           1               92
93 14     1   1   1   1                   1         1               1         2     1       1             1       1       1 93
94 8 1             1                                                                     1 1 1             1   1     1     94
95 8   1   1           1                           1   1         1                   1           1                         95
96 14           1       1     1           1     1             1 1       1   1   1       1                 1       1 1       96
97 11               1                   1 1     1     1   1       1             1                 1           1 1           97
98 16             1     1                       1 1                   3 1 1       1 2   1         1                     1 1 98
99 13                       1   1     1                                         1 1       3 1 1           1       1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
Ngày
/
Tháng