BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN Ngày 12/02/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
Ngày
/
Tháng
00 11                   2         1   1               1                       1 1 1 1             1         1               00
01 8 1               1             1   2                                             1         1       1                   01
02 6       1               1         1                               1                                                 1 1 02
03 8     1                     1 1           1                 1                                         1       1       1 03
04 10   1                                       1       1     1         2         1 1                     1   1             04
05 8                 1   1       1                       1                             1                       1 1 1       05
06 12             1     1     2         1               1   1   1           1               1   1                       1   06
07 9           1   1 1               1     1             1 1                         1                       1             07
08 7 1   2                                             1                     1                 1             1             08
09 12           1               1         1         1     1   1         1   1                 1 1       1     1             09
10 10               1             1   1           1       2             1       1                             1   1         10
11 8                 1                 1           1                 1     1     1               1     1                   11
12 11           1                 1     1   1 1 1   1                                   1         1     1               1   12
13 13       1         1       1     1       1 1   1   1     1       1         1   2                                         13
14 10                               1                       1 1   1   1       1                 1 1       1         1       14
15 10   1     1 1         1                                   1                   1               1   1         1   1       15
16 9               1     1 1 1                             1     1       1 1                       1                       16
17 10 1                   1         1 1                               1 1                 1                     1   1     1 17
18 10       1     1 1           1 1                                               1               1     1       1   1       18
19 15         1                   2   1       1 1           1     1         1                     1                   3 1 1 19
20 9                         1   1       1                 1           1                       1         1 2               20
21 13           2     1 1   1         1             1   1 1     3                                                 1         21
22 14     1 1         1 2 1                                             1       1               1 1 1           1   1   1   22
23 12               1         1             1   1 1 1             1       1   1 1   1                           1           23
24 7                                         1 1         1                   1               1             1         1     24
25 8   1               1 1           1           2                     2                                                   25
26 10         1   1             1             1   1       1           1                                   2             1   26
27 12                               1                         1                   1       1 1   1     1 1       1   1 2     27
28 12         1                         1 1 1                 1   1 1       2 1             1               1               28
29 12     1             1 1 1   1                 1 1                   1         1     1                   1     1         29
30 8         1       2                                 1                                                     1 1   1   1   30
31 7 2         1                   1                           1                                             1       1     31
32 12 1 1                         1 1   1                           1   1       1     1   1           1             1       32
33 14   1     1         1   1   1                 1               1   1           1   1 1           1 1 1                   33
34 9                     1                       1       1         1                   1 1   1                 1         1 34
35 14   1       1       1                             3     1       1       1   1                         1 1         1   1 35
36 9                           1     1                 1               1           1     1 1     1                     1   36
37 15       1     1 1       1           1         2   1   1     1   2 1                                         1         1 37
38 11     1 1 1         1 1       1               1 1                                   1     1             1               38
39 12   1         1 1   1                       1             1 1     1                                   1 1   1       1   39
40 9     1                   1 1           1           1       1 1       1                                           1     40
41 12       1               1 1                         1     1 1   1     1           1 1         1     1                   41
42 9     1             1                 2       1     1           1     1                                           1     42
43 8                     1               1                         1 1       2 1                                         1 43
44 13 1   1 1         1   1   1         1   1                     2         1                               1       1       44
45 18 1     3           1                   2   1             2         1 1 1   2         1             1     1             45
46 16                       1   1   1   1               1 1         1   1             2     1       2 1         1 1         46
47 10     1   1     2                                       1             2                       1 1 1                     47
48 13 1               1                     1       1     1 1                     1 1     1 1     1 1   1                   48
49 17 1                   1         1         1     1     1 1 1     1                   1 2 1 1         1       1 1         49
50 12             1             1     1       1       1     1     1                   1       1 1 1                     1   50
51 6                       1                   1       1                 1       1                           1             51
52 17                         1     1         1 1                 1         1       1 1       1       1   1     1 1   1   3 52
53 14               1 1           1           1 1               1         1   3       1   1                 1         1     53
54 13       1                 1                           1   1 1           1 2     1 1 1 1                     1           54
55 6     1         1                         1                       1                   1                         1       55
56 16     1     1 1       2             1 1               1                 1       2       1           1 1             1 1 56
57 6                 1     1                 1           1           1                               1                     57
58 17 1 1                     1 1   1     1 2         1                   1         1   1     2         1   1           1   58
59 9                                                       1             1         1 1       1         1   1         1 1   59
60 12         1   3                                 1                 1                   2 1 1               1     1       60
61 8               2       1             1                       1                   1   1     1                           61
62 10                 1             1           2     1                       1           2 1 1                             62
63 6         1                   1                           1 1         1                                       1         63
64 7                     1 1             1                                                 1       1             1     1   64
65 12 1   2   1                             1   1             1                 1     1           1             1         1 65
66 16   1   1     1   1     1 1       1         1               1         1         1 1           1 1     1               1 66
67 12   2                     2     1           1     1 1         1           1     1                       1               67
68 14     1           1     1                 1     1 1 1   1                       1   1     1 1                     1 1   68
69 7                                 2                     2                                       1     1 1               69
70 11           1       2                   1         1 1         1 1                       1     1         1               70
71 7         1                   1       1     1                   1                           1     1                     71
72 8           1       1     1                         1               2                               1           1       72
73 14   1 1                               1             1 1                 1   1 1     1     1 1     1           1       1 73
74 8               1                 1       1                 1                   1   1             1               1     74
75 13 2 1                       2 1 1                       1         1 1   1                                 1     1       75
76 7     1                                   1                       1         1           1           1           1       76
77 13   1         1 1         1                 1 1                       2   1                               1   2 1       77
78 10 2     1               1                         1     1         1       1 1                     1                     78
79 15           1           2 1                               1                   1           1     1       1 1 1 3     1   79
80 8                           1         2           1   1                 1                         1 1                   80
81 11             1 1             1       1   1     1                           1 1     1     1                     1       81
82 17   1 1     1               1     1 1   2 1 1             1     1             1             1 1       1   1             82
83 8       1                     1     1                             1     1     1                   1         1           83
84 12         1 1 1                 2       1     1             1                       1     1       1                   1 84
85 4                                                                                     1         1             1     1   85
86 6                       1                       1             1                             1 1 1                       86
87 9   1                                         1 2                           2   1                 1               1     87
88 14       1     1       1           1 1     1   1 1                   1 1     1           1                         1 1   88
89 12               1   1             1   1             1         2 1                   1   1   1             1             89
90 12 1           1                               1                 1 1     1   1     1             1   1   1       1       90
91 10                                   1 2                           1               2     1   1     1   1                 91
92 12       1 1   1               1 1                         1 2   1             1                 1     1                 92
93 7 1         1                   1   2           1 1                                                                     93
94 11       1 1 1               1                                                   2   1           1     1   2             94
95 16   2     2 1   1 1   1     1     1             1                                       1 1 1   1     1                 95
96 6         1                 1                     1 1                 1                           1                     96
97 10                 1                               2           1                     1   1       1         1   1   1     97
98 5                     1             1                     1                                           1               1 98
99 4           1 1                         1                                                                             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
Ngày
/
Tháng